Choose Your Average Trading Volume / Month

0 Khối Lượng Giao Dịch / Tháng
Plan
Raw Trial
Raw Grow
Raw Pro
Khối Lượng Giao Dịch Hàng Tháng USD
$0 - 50,000
$50,001 - 1,000,000
$1,000,001 - 3,000,000
KHÔNG Phí Hoa Hồng
KHÔNG Phí Nạp Tiền
Cặp Ngoại Hối
Only Major FX Pairs
Major, Minor FX Pairs + Gold 1
Major, Minor FX Pairs + Gold 1
Dữ Liệu Lịch Sử Liên Tục Miễn Phí
VPS Miễn Phí
Ước Tính Hàng Tháng
€1/mo
€29/mo
€79/mo
Open Raw Trial
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
Open Raw Grow
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
Open Raw Pro
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
  1. Some exotic pairs are excluded
Estimated monthly cost €1
Bắt Đầu
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
Estimated monthly cost €29
Bắt Đầu
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
Estimated monthly cost €79
Bắt Đầu
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro