BDSwiss

Past Seminars

ทั้งหมด 2019
Exclusive Trading Workshop with Jason Graystone
Oct, 2019
การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง