BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – BDS LTD

July 2019

Download the latest version of our
General Terms & Conditions BDS

GENERAL RISK DISCLOSURE – BDS LTD

May 2018

Download the latest version of our
General Risk Disclosure Statement

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

July 2019

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.