BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – BDS LTD

September 2019

Download the latest version of our
General Terms & Conditions BDS

GENERAL RISK DISCLOSURE – BDS LTD

May 2018

Download the latest version of our
General Risk Disclosure Statement

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

July 2019

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

CLIENT AGREEMENT

May 2018

Download the latest version of our
General Terms & Conditions for Binary Options

IB TERMS & CONDITIONS – BDS LTD

March 2020

Download the latest version of our
IB Terms & Conditions

MASTER INTRODUCING BROKER TERMS AND CONDITIONS – BDS LTD

March 2020

Download the latest version of our
Master IB agreement

AFFILIATION AGREEEMENT – BDS LTD

March 2018

Download the latest version of our
Affiliation Agreement

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.