BDSwiss

Legal Documents

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDS LTD

May 2018

Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY – BDS LTD

May 2018

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.