BDSwiss

Legal Documents

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE - BDS LTD

December 2020
Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY - BDS LTD

May 2020
Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

BUSINESS CODE OF CONDUCT POLICY - BDS LTD

May 2020
Download the latest version of our
Business Code of Conduct Policy

BDSWISS GENERAL PARTNER GUIDELINES - NON EU BDS LTD

August 2021
Download the latest version of our
BDSwiss_General_Partner_Guidelines_BDS

AML/KYC POLICY - BDS LTD

July 2020
Download the latest version of our
AML/KYC Policy
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.