Dữ liệu Chênh lệch Trực tiếp bên dưới trình bày giá trực tiếp của các khoản chênh lệch của chúng tôi và bao gồm danh sách các cặp tỷ giá chính sẵn có trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về việc so sánh các Loại Tài khoản và chênh lệch của BDSwiss, hãy nhấp vào đây.


Vốn của bạn có thể gặp rủi ro